De Beijumer

Kardingerplas en blauwalg


Door:
Anne Helbig, Ruimtelijk Beleid en Ontwerp, Gemeente Groningen

Binnenkort gaat het buitenzwemseizoen weer van start, we hopen op mooi weer en een goede waterkwaliteit. Helaas werd de Kardingerplas de afgelopen jaren tijdens het zwemseizoen getroffen door blauwalg. Naar aanleiding van dit feit heeft een groep bewoners begin 2019 een petitie opgesteld met als doel blauwalg te voorkomen. Sindsdien is er een aantal keren overleg geweest tussen de indieners van de petitie, bewonersorganisaties, waterschap en gemeente.

De bewoners waren tijdens het overleg erg blij om te vernemen dat de gemeente en het waterschap al diverse maatregelen genomen hebben en bezig zijn met diverse maatregelen en onderzoeken. Helaas tot nu toch zonder het ultieme resultaat voor de zwemmers; de natuur laat zich niet altijd zo sturen als we denken.

In het overleg zijn verdere afspraken gemaakt over te nemen maatregelen en de communicatie hierover. Uitgangspunt bij de te nemen maatregelen is dat we niet aan symptoombestrijding willen doen, maar de oorzaken willen aanpakken. Ook willen we geen maatregelen treffen waarvan niet duidelijk is wat de eventuele nadelige effecten kunnen zijn, zoals het inzetten van zoetwatermosselen die nu niet voorkomen in de plas. Maatregelen die momenteel worden genomen zijn een onderzoek naar het effect van de waterbodem, een onderzoek naar het ecologisch evenwicht in de plas, aanpassingen aan de doorstroming en een aantal noodmaatregelen zoals verwijderen van drijflagen en de communicatie hierover in de wijkkranten en op de website van het waterschap. Ondanks de inspanningen om de plas blauwalgvrij te maken kunnen we helaas niet garanderen dat blauwalg voorgoed tot het verleden behoort.

Acties/Afspraken die zijn uitgevoerd/gemaakt:

  • Waterschap Noorderzijlvest heeft een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Anders dan in 2011 lijkt het erop dat er uit de waterbodem voedingstoffen in het water terecht komen. Omdat dit niet logisch lijkt wordt er de komende maanden bij hogere temperaturen onderzocht of dit ook uit een tweede onderzoeksronde naar voren komt;
  • Er is ecologisch onderzoek gedaan naar de verhouding plantaardig plankton en dierlijk plankton. De resultaten hiervan komen later dit jaar. Een consequentie zou kunnen zijn dat er meer natuurlijke oevers moeten worden aangelegd;
  • Er worden enkele extra meetpunten ge├»nstalleerd waarmee o.a. het temperatuurverloop in de plas nauwlettender in het oog kan worden gehouden;
  • Waterkwaliteitsmetingen inclusief blauwalg analyses worden nu het jaar rond gedaan en niet alleen in het zwemseizoen;
  • De inlaat van water in de plas verloopt via het rietfilter. Dit filter wordt voorafgaand aan het zwemseizoen extra schoongemaakt;
  • In het voorjaar houden we zoveel mogelijk water vast in de plas waardoor er minder water ingelaten hoeft te worden;
  • Als het peil in de plas daalt, laten we dit jaar geleidelijker water in;
  • De gemeente Groningen onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om de uitstroom vanuit de plas te verplaatsen, waardoor er meer doorstroming ontstaat in de plas;
  • Er is onderzocht in hoeverre er voedingstoffen vanuit de wijk Zilvermeer in de plas terecht komen. Dit is niet het geval. Wel zit er vrij veel slib in de slootjes;
  • Indien nodig worden drijflagen verwijderd langs de oevers.

 

Kijk voor de actuele waterkwaliteit op www.zwemwater.nl

Contactgegevens:


050 5422807

Beijumerweg 17, 9737 AB Groningen

Copyright De Beijumer ┬ę Alle rechten voorbehouden

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op 'Accepteren' gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren